Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Utveckla en modell för socialt bostadsbyggande

Folkstaden skriver i GP debatt 22 juli 2019:

Göteborg kan visa upp en modell för socialt och ekologiskt bostadsbyggande på markområdet mellan Valhallabadet och Nya Ullevi. Politiker kan här ta initiativet för att utveckla och genomföra en ny grön, tät blandstad med mångfald

 

Artikeln:

Låt inte en gigantisk utredning bromsa bostadsbyggandet

GP Debatt  22 juli 2019

Göteborg kan visa upp en modell för socialt och ekologiskt bostadsbyggande på markområdet mellan Valhallabadet och Nya Ullevi. Politiker kan här ta initiativet för att utveckla och genomföra en ny grön, tät blandstad med mångfald, skriver Tomas Lundberg, arkitekt MSA på Folkstaden.

Evighetsutredningen ”stadsutveckling Valhallagatan/ evenemangsområdet” togs det beslut om i januari, där ett första steg av stadsledningskontoret blir klart efter sex månader. Utredningen sägs kunna pågå under fyra år till en kostnad av hela 180 miljoner. Alltså för bara utredningen.

Göteborgs politiker bör avsluta utredningen och förslagsvis dela upp den samt området i två huvuddelar: norr respektive söder om Valhallagatan. Norr om Valhallagatan, mellan Valhallabadet och Nya Ullevi kan ett program och en ny modell snabbare tas fram för en grön, tät blandstad. Grusplanerna är byggklar mark och bostäder kommer att ge nytt liv till det ödsliga evenemangsområdet. I den andra huvuddelen, söder om Valhallagatan, kan parallellt en utredning fortsätta om arenornas och Valhallabadets framtid samt områdets utveckling.

Det är beklagligt att det finns central, attraktiv kommunal mark som inte används i bostadsbristens Göteborg. I sammanhanget kan nämnas Frihamnen och Skeppsbron, två centrala stadsbyggnadsprojekt med politiska ambitioner som tyvärr avbrutits med flera omtag genom åren.

I dag kan vi se en viss avmattning i prisutvecklingen för bostäder men Sverige har under senare år haft de högsta nybyggnadspriserna i EU, 66 procent över genomsnittet (Eurostat 2017). De senaste 20 åren har bostadsbyggandet i Sverige till större del drivits av privata aktörer, där fyra stora privata byggbolag har en oligopolliknande ställning. Byggbolag kontrollerar hela kedjan, från material till byggande och försäljning, vilket kallas vertikal integration i byggsektorn. Konkurrensverket har tagit upp det här i en rapport (2018:7): ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet”.

Allmännyttan/ Framtiden AB har efterlyst planlagd mark för att kunna uppfylla direktiv från våra politiker om att bygga bostäder. Samtidigt har Sveriges Allmännytta i en utredning framfört svårigheter att både få in anbud och då även kontaktat utländska byggbolag. De har också i en rapport uppmärksammat att byggpriserna ökat med 48 procent under perioden 2015–2018.

De senaste årens byggande har dominerats av dyra bostadsrätter. Här finns inga incitament för en byggherre att investera ur ett mer långsiktigt ekonomiskt perspektiv, till exempel med förnybara energikällor/solceller eller materialval då byggnaden snabbt ska säljas till en bostadsrättsförening.

Under många år kan man säga att vår kommunala planering och större privata byggbolag gått hand i hand och skapat de högsta nybyggnadspriserna i EU. Långa processer kring detaljplaner gör att endast få, stora aktörer har råd att delta och ligga ute med kapital. Nu ska inte kompetenta byggaktörer lastas för det, då byggande är ett risktagande som behöver vinstmarginaler. Men våra politiker måste i stället börja agera och lägga fram förslag för att komma tillrätta med skenande bostadspriser och en dysfunktionell marknad.

Vad behövs för att åstadkomma ett socialt och ekologiskt bostadsbyggande?

I hela Sverige och i Göteborg äger kommunerna själva stora markområden. Det finns redan förebilder i Tyskland, Örebro och Wien som kan studeras.

I korthet så går det ut på att: Göteborg ska förplanera sin mark med en enkel struktur/detaljplan för en grön, tät blandstad och därefter markanvisa både mindre och större tomter efter valda kvaliteter till fast pris. Här kan olika aktörer medverka som allmännyttan, byggemenskaper, de kooperativa aktörerna samt stora och små privata byggaktörer. Det här har tidigare framförts av både arkitekter och politiker. Varför händer inget?

Den här modellen är något annat än det förslag som det privata konsortiet av byggherrar och arkitektföretag lagt fram för evenemangsområdet, vilket ökar segregationen. Det är också något annat än den förlegade konsortiemodell som Älvstranden Utveckling AB arbetar med. Det här står heller inte i motsättning till byggaktörsdrivna detaljplaner, som parallellt kan vaska fram byggbara tomter.

Stadsbyggnadskontoret har nyligen presenterat en ny översiktsplan och en ny arkitekturpolicy. I målsättningar kring hållbarhet och gestaltning staplas ord på ord i långa dokument. Tyvärr kan det hela lätt förvandlas till floskler om orden inte tas vidare genom modeller och ett genomförande av våra politiker och tjänstemän. All ära också till dialoger, workshops och platsskapande kulturprojekt, men bristen på koppling till vad som verkligen byggs i senare skede gör det ofta till meningslösa processer. Det är ”hårdvaran” som är det viktiga: en fungerande planprocess, markanvisningar och ett genomförande av ett stadsbyggande med mångfald.

Politiker, ta initiativ till en ny modell för socialt och ekologiskt bostadsbyggande tillsammans med arkitekter, planerare och andra aktörer. På det stora området mellan Valhallabadet och Nya Ullevi kan en tät, grön blandstad visas upp på en bomässa inom några år!

Tomas Lundberg

arkitekt MSA, Folkstaden

Länk till artikel: https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-inte-en-gigantisk-utredning-bromsa-bostadsbyggandet-1.16409664


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →