Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Krav på P-platser hejdar byggande

Tankesmedjan Levande Staden skrev på SvD Brännpunkt om att förlegade krav på antal boendeparkeringar fördyrar och förhindrar en nödvändig utveckling av våra städer där bostadsbristen är utbredd.

Nedanstående är citerat från originalartikeln som publicerades i SvD den 8 januari 2014:

Det överdrivna kravet på boendeparkeringsplatser visar på en omodern syn på hur människor rör sig i dagens samhälle där intresset för bilen minskar.

Nära hälften av Sveriges kommuner bedömer att de i dagsläget har brist på bostäder. Anledningen är att det byggs för lite. I år har drygt 25000 bostäder påbörjats i Sverige. Om bostadsbyggandet ska hålla jämna steg med befolkningsökningen är behovet snarare 40000, enligt statistik från SCB och Sveriges Byggindustrier. Underskottet ökar för varje år som går och efterfrågan gäller särskilt mindre bostäder för unga, studenter och seniorer. Byggandet av dessa bostäder måste ges rätt förutsättningar. Planerna att bygga ut Stockholms tunnelbanenät är en typ av förutsättning som skapar incitament för bostadsbyggande. Många kommuners föråldrade syn på den så kallade parkeringsnormen är däremot ett stort hinder.

Parkeringsnormen är det minimikrav på antal parkeringsplatser en fastighetsägare är skyldig att tillgodose vid ny bebyggelse. Enligt Plan- och bygglagen är det kommunerna som ansvarar för att planera parkering på de tomter som tas i anspråk för bebyggelse och detta ska ske med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. På grund av dessa minimikrav byggs det i dag många parkeringsplatser som gapar tomma. Oavsett om en boendeparkering utnyttjas eller inte fördelas parkeringsplatsens byggkostnad på samtliga boende i produktionskalkylen. Här ställer vi oss frågan: Vad är de boende villiga att betala för?

Det överdrivna kravet på boendeparkeringsplatser visar på en omodern syn på hur människor rör sig i dagens samhälle där intresset för bilen minskar. Statistik från expertmyndigheten Trafikanalys visar att körsträckan per invånare går ner, samtidigt som bilförsäljningen minskar. Resandet har samtidigt ökat men skillnaden är att allt fler väljer cykel, kollektivtrafik eller tåg. I takt med att nya urbana trender vuxit fram har synen på bilens roll och image förändrats. Allt färre tar körkort och bilen är inte längre en status- och frihetssymbol som tidigare. Att äga en bil anses av många i stället som både dyrt, krångligt och tidskrävande samtidigt som intresset för bilpooler ökar. Den förändrade attityden är särskilt tydlig bland unga. Det visar hur viktigt det är att målgruppsanpassa parkeringsnormen samt ta hänsyn till framtida boendes behov och önskemål.

Det finns flera exempel på städer i Europa som har frångått de regleringar och parkeringsnormer som kom till under 1900-talet. Antwerpen har infört minimikrav vad gäller cykelparkering och Paris har satt en maxgräns för parkering i stället för den tidigare minimigränsen. Från början var målet att alla bilister skulle ha tillgång till ”kostnadsfri” parkering och på så sätt ha ett fungerande flöde och undvika trafikstockning. I dag kan vi se att flera av de svenska storstadskommunerna är beredda att anpassa sig efter det faktiska parkeringsbehovet per bostadsprojekt. Det finns en vilja att föra en modern parkeringspolitik – men vi behöver handlingskraft.

Ett vanligt argument från kommunerna för att behålla parkeringsnormen är rädslan att deras gator ska korkas igen av parkerade bilar, vilket i sig riskerar att försvåra framkomligheten. Lösningarna finns i ökade satsningar på bilpooler, gemensamma underjordsgarage, bättre cykelparkering och att under stängningstid utnyttja handelns parkeringar för närboende. Här ingår ökade satsningar på utbyggnad av cykelbanor och kollektivtrafik, vilket är nyckeln till att minska bilberoendet. Det finns också behov av att stärka funktioner som ser till att bötfälla och flytta på bilar som står i till exempel kollektivtrafik- och cykelfält. De i störst behov av bostäder – unga, seniorer och studenter – använder inte bilen som huvudsakligt transportmedel. En undersökning från Fastighetsägarna visar att 60 procent av företagen i landets större städer anser att parkeringsnormen är ett hinder för nyproduktion av bostäder för unga. En anpassning av parkeringsnormen till specifika projekt innebär att hänsyn tas till de som ska bo i fastigheten och minskar risken för att de boende ska betala för parkeringsplatser som de varken har behov av eller råd att använda. Ur effektivitetssynpunkt borde anordnandet av parkeringsplatser gå mot att vara helt frikopplat från uppförandet av nya bostäder. Parkeringsplatser bör i stället erbjudas via en öppen parkeringsmarknad på kommersiella grunder.

Tankesmedjan Levande Staden vill att fler kommuner tar sitt ansvar för att boendeparkering byggs efter invånarnas behov och inte efter gamla normer som inte är i takt med tiden. Vi måste helt enkelt sluta bygga tomma parkeringsplatser och börja bygga bostäder.

Tankesmedjan Levande Staden:

ANDERS GARDEBRING
Yimby Stockholm

IRMA ORTEGA
Jagvillhabostad.nu

JAN JÖRNMARK

författare och docent

LINUS MÅNSSON

Göteborgs Förenade Studentkårer

OLIVER TOVATT

Urbanisma

PATRIK ANDERSSON

Yimby Göteborg

RUDOLF ANTONI

Fastighetsägarna GFR

SIMON IMNER

Sveriges Byggindustrier

TEO STRÖMDAHL ÖSTBERG

Stockholms Studentkårers Centralorganisation


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →