Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Med flera aktörer skriver vi artikeln ”Kommuner, släpp fram de små byggaktörerna”

Vi skriver debattartikel tillsammans med flera andra aktörer i Dagens Samhälle 3 jan 2019. ”  Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. Kommuner, släpp fram de små byggaktörerna. ”

Hela artikeln i Dagens Samhälle 3 jan 2019 :

Merparten av Sveriges bostäder byggdes under 1900-talet som ett svar på en extrem bostadsmisär. Men det var inte politiken som tog initiativ till att lyfta medborgarna ur misären – det var civilsamhället.

Det som förändrade landets bostadshistoria var de kooperativa rörelserna.1916 bildades SKB, Stockholms Kooperativa Bostäder, med syftet att förhindra spekulation och bygga med kvalitet för vanliga löntagare. 1923 bildades HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, för att förse medlemmar i hela landet med bostäder till självkostnadspris.

De civila initiativen blev så framgångsrika att politiken tog efter och startade allmännyttiga bostadsbolag. 1936 bildades landets första kommunala bostadsbolag Familjebostäder. Under 50-70-talen tog det offentliga stort ansvar för byggandet. Genom en aktiv bostadspolitik gick Sverige från trångboddhet i undermåliga bostäder till modern boendestandard åt alla. Men utvecklingen upphörde.

Sedan 90-talskrisen har svensk bostadspolitik genomgått en förskjutning från ett starkt offentligt ansvar till att staten dragit sig tillbaka. Decennier av låg byggtakt har skapat en situation där bostadsmarknaden återigen präglas av otrygghet, höga kostnader och växande köer.

Civilsamhället och värdedrivna företag har återigen börjat ta ett allt större ansvar för att bidra till lösningar som ger fler ett tryggt hem. Vi ser i dag en mångfald av initiativ: organisationer och stiftelser som drivit sin boendeverksamhet utifrån en stark värdegrund sedan länge. Småskaligt lokalt byggande som får landsbygden att leva. Kooperationer och kollektivboenden som blockhyr eller bygger själva för att komma ner i kostnad och öka boendeinflytandet. Byggemenskaper som gör sammanslutningar av vanliga människor till byggherrar. Initiativ för klimatsmarta bostäder som finansieras med crowdfundingmodeller, som visar att det går att vara affärsmässig utan att drivas av vinstmaximering.

Detta är bara några exempel på hur värdedrivna aktörer arbetar för att möta bostadsbehovet, och samtidigt bidra till mångfald i boendeformer och stadsmiljöer. Men det är svårt att mäkta med i ett system som är anpassat till kommersiell projektutveckling. Politiken behöver underlätta för oss.

Bostadsförsörjningslagen och planmonopolet ger kommunerna både ett viktigt ansvar och stora möjligheter att tillgodose allas rätt till en bostad. Det är i dag svårt för mindre aktörer att finansiera den risk bostadsbyggande innebär och att få tillgång till byggklar mark. Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. 

Vi vill se ett proaktivt kommunalt arbete där kommunerna anvisar detaljplanerad mark till mindre aktörer. Det finns också lyckade exempel där kommunen gått in som borgenär för att möjliggöra billiga hyresrätter. Detta är något vi gärna skulle se mer av!

Vi menar att kommuner borde se samhällsnyttan i att stötta värdedrivna bostadsbyggare. Civilsamhället kommer inte ensamt att lösa bostadsbristen, men med fungerande villkor kan vi fortsätta utveckla lösningar och tillsammans skapa en bostadsmarknad som fungerar för alla. Ett tryggt hem är en mänsklig rättighet som Sverige måste ta på allvar.

 

 

 


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →