Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Artikelbild föreställande Poseidon vid Götaplatsen i Göteborg

Patrik Andersson, samordnare Yimby Göteborg skriver i GP – Debatt om att en konkret dialog mellan medborgare och politiker behövs om hur vi ska bygga framtidens Göteborg.

Nedan är citerat från originalartikeln som publicerades i GP den 18 januari 2014:


Politiker, det är ni, och inte stadsbyggnadskontoret eller Älvstranden Utveckling AB, som bestämmer hur staden Göteborg ska se ut. Ni måste ta mod till er och börja diskutera med oss [medborgare] om hur vi rent konkret ska bygga framtidens Göteborg.

[…] Medborgardialoger har blivit ett frekvent inslag i Göteborgs stadsplaneringsprocesser. I den bästa av världar har vi medborgare fått en öppnare kanal för att interagera med processen. I den sämsta av världar är medborgardialogen något som kilar in sig emellan medborgare och politiker och pressar oss allt längre från varandra.

I takt med att de politiska partiernas bas av aktiva och medlemmar har krympt till ett minimum så har också en klassisk kontaktyta mellan politiker och medborgare försvunnit. Intresset för politiken och samhällsfrågor har givetvis inte falnat men det fångas inte upp inom partierna. Sveriges Kommuner och Landsting har identifierat behovet av nya sätt att möta medborgarna och startade därför år 2006 projektet Medborgardialog. Dialogen kan ta sig många olika yttryck där typiska former är information, konsultation, dialog och samarbete.

Dialogen måste vara på riktigt

Det är uppenbart att dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Det är oerhört viktigt att medborgardialogen inte reduceras till att endast handla om färgen på dörrhandtaget till den egna bostaden i en färdigplanerad stad. Som exempel är det märkligt att processerna kring Valhallabadet och den nya inomhusarenan eller Campus Näckrosen inte kringgärdas av en omfattande dialog med medborgarna. Besluten rör sig om miljardbelopp och har stora återverkningar på stadsmiljö och stadsliv, kulturmiljö och kulturliv, integration och stadens framtida utvecklingsmöjligheter.

Det är mer regel än undantag att medborgardialogen helt delegeras till tjänstemännen som då blir de som har den största kunskapen om vad medborgarna tycker. Det finns en uppenbar risk att tjänstemännen blir ett filter mellan medborgare och förtroendevalda och att gapet mellan dem blir än större. När Centrala Älvstaden-projektet i sina visionsrapporter gör sken av att alla göteborgare i dialog har fått säga sitt och upprepar mantrat att vi fått “samsyn” så ringer alla varningsklockor. Det låter som debatten därmed ska vara över.

Ett demokratiskt problem

Framförallt är det ett demokratiskt problem om dialogen enbart förs av ett kommunalt bolag med dubbla roller som Älvstranden Utveckling AB. Det hjälper inte att bolagets uppdrag innefattar att ”kommunicera med aktiv öppenhet” med medborgarna när det samtidigt har uppdraget att sälja in Göteborg till investerare, exploatörer och bostadskunder.

Intressant att notera är att begreppet medborgardialog har våra förtroendevalda, förvaltningar och kommunala bolag som referenspunkt. Utgår vi från oss medborgare vill vi snarare ha en bättre dialog med våra politiker, en politikerdialog. Vi behöver få veta vad våra politiker konkret och i detalj menar med att bygga Älvstaden enligt visionens ”inkluderande, grön och dynamisk”. För att bygga inkluderande, grönt och dynamiskt är ett innehållslöst mantra av typen ”extra allt för alla” om det inte konkretiseras. Att bygga en exkluderande, grå och statisk älvstad är väl inte ett alternativ?

Det är tyvärr allt för sällan som våra politiker hörs i stadsbyggnadsdebatten. Och hörs de är det sällan substantiellt, framförallt inte konkret. Om tjänstemännen filtrerar våra åsikter samtidigt som politikerna gömmer sig bakom tjänstemännen och inte vill ta diskussionen är vi ute på en mycket tunn demokratisk is. Dialogen mellan medborgare och politiker är försvunnen och i informationsutbytets epicentrum sitter tjänstemännen med ökad makt att beskriva nutiden och forma framtiden.

Måste ta mod till er

Politiker, det är ni, och inte stadsbyggnadskontoret eller Älvstranden Utveckling AB, som bestämmer hur staden Göteborg ska se ut. Ni måste ta mod till er och börja diskutera med oss om hur vi rent konkret ska bygga framtidens Göteborg. Det vi medborgare behöver är en levande och mycket konkret politikerdialog om stadsbyggnadsfrågorna. Inte minst under det just påbörjade valåret.

Patrik Andersson
samordnare Yimby


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →