Boverkets nya rapport om byggemenskaper

Boverket har kommit med en ny rapport: Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. Där kan man läsa i den inledande  sammanfattningen:

”Varför byggemenskaper?   Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Det kan göra det möjligt att få igång bostadsprojekt på platser där det saknas intresse från kommersiella byggaktörer. Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan kostnaderna hållas nere och byggemenskapen avgör själv vilka kvaliteter gruppen efterfrågar i förhållande till kostnaden.

I Tyskland framhålls dels att byggemenskaperna genom sitt engagemang bidrar till social stabilitet i stadsdelen, dels att modellen resulterar i en eftersträvad småskalig variation och mer spännande arkitektur. Erfarenheten är också att människor som engagerar sig i byggemenskaper eller andra brukarinitierade byggprojekt är angelägna om enhållbar livsstil och ställer höga krav på miljöhänsyn i materialval och energilösningar.”

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *