Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Artikelbild föreställande Poseidon vid Götaplatsen i Göteborg

Artikelbild föreställande Poseidon vid Götaplatsen i Göteborg

Patrik Andersson, samordnare Yimby Göteborg skriver i GP – Debatt om att en konkret dialog mellan medborgare och politiker behövs om hur vi ska bygga framtidens Göteborg.

Nedan är citerat från originalartikeln som publicerades i GP den 18 januari 2014:


Politiker, det är ni, och inte stadsbyggnadskontoret eller Älvstranden Utveckling AB, som bestämmer hur staden Göteborg ska se ut. Ni måste ta mod till er och börja diskutera med oss [medborgare] om hur vi rent konkret ska bygga framtidens Göteborg.

[…] Medborgardialoger har blivit ett frekvent inslag i Göteborgs stadsplaneringsprocesser. I den bästa av världar har vi medborgare fått en öppnare kanal för att interagera med processen. I den sämsta av världar är medborgardialogen något som kilar in sig emellan medborgare och politiker och pressar oss allt längre från varandra.

I takt med att de politiska partiernas bas av aktiva och medlemmar har krympt till ett minimum så har också en klassisk kontaktyta mellan politiker och medborgare försvunnit. Intresset för politiken och samhällsfrågor har givetvis inte falnat men det fångas inte upp inom partierna. Sveriges Kommuner och Landsting har identifierat behovet av nya sätt att möta medborgarna och startade därför år 2006 projektet Medborgardialog. Dialogen kan ta sig många olika yttryck där typiska former är information, konsultation, dialog och samarbete.

Dialogen måste vara på riktigt

Det är uppenbart att dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Det är oerhört viktigt att medborgardialogen inte reduceras till att endast handla om färgen på dörrhandtaget till den egna bostaden i en färdigplanerad stad. Som exempel är det märkligt att processerna kring Valhallabadet och den nya inomhusarenan eller Campus Näckrosen inte kringgärdas av en omfattande dialog med medborgarna. Besluten rör sig om miljardbelopp och har stora återverkningar på stadsmiljö och stadsliv, kulturmiljö och kulturliv, integration och stadens framtida utvecklingsmöjligheter.

Det är mer regel än undantag att medborgardialogen helt delegeras till tjänstemännen som då blir de som har den största kunskapen om vad medborgarna tycker. Det finns en uppenbar risk att tjänstemännen blir ett filter mellan medborgare och förtroendevalda och att gapet mellan dem blir än större. När Centrala Älvstaden-projektet i sina visionsrapporter gör sken av att alla göteborgare i dialog har fått säga sitt och upprepar mantrat att vi fått “samsyn” så ringer alla varningsklockor. Det låter som debatten därmed ska vara över.

Ett demokratiskt problem

Framförallt är det ett demokratiskt problem om dialogen enbart förs av ett kommunalt bolag med dubbla roller som Älvstranden Utveckling AB. Det hjälper inte att bolagets uppdrag innefattar att ”kommunicera med aktiv öppenhet” med medborgarna när det samtidigt har uppdraget att sälja in Göteborg till investerare, exploatörer och bostadskunder.

Intressant att notera är att begreppet medborgardialog har våra förtroendevalda, förvaltningar och kommunala bolag som referenspunkt. Utgår vi från oss medborgare vill vi snarare ha en bättre dialog med våra politiker, en politikerdialog. Vi behöver få veta vad våra politiker konkret och i detalj menar med att bygga Älvstaden enligt visionens ”inkluderande, grön och dynamisk”. För att bygga inkluderande, grönt och dynamiskt är ett innehållslöst mantra av typen ”extra allt för alla” om det inte konkretiseras. Att bygga en exkluderande, grå och statisk älvstad är väl inte ett alternativ?

Det är tyvärr allt för sällan som våra politiker hörs i stadsbyggnadsdebatten. Och hörs de är det sällan substantiellt, framförallt inte konkret. Om tjänstemännen filtrerar våra åsikter samtidigt som politikerna gömmer sig bakom tjänstemännen och inte vill ta diskussionen är vi ute på en mycket tunn demokratisk is. Dialogen mellan medborgare och politiker är försvunnen och i informationsutbytets epicentrum sitter tjänstemännen med ökad makt att beskriva nutiden och forma framtiden.

Måste ta mod till er

Politiker, det är ni, och inte stadsbyggnadskontoret eller Älvstranden Utveckling AB, som bestämmer hur staden Göteborg ska se ut. Ni måste ta mod till er och börja diskutera med oss om hur vi rent konkret ska bygga framtidens Göteborg. Det vi medborgare behöver är en levande och mycket konkret politikerdialog om stadsbyggnadsfrågorna. Inte minst under det just påbörjade valåret.

Patrik Andersson
samordnare Yimby

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *