Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Franco Fasoli – konstresidens på tak. Välkomna tisdag 6:e september 17.30 – 19.00 !

Samtal med residenskonstnären Franco Fasoli kl 18.00.

MEMORIA SUPERFICIAL – efter residens i Göteborg och på Frölunda Kulturhus visar Franco Fasoli en platsspecifik temporär installation utomhus på kulturhusets publika tak.

Frölunda Kulturhus nyinvigda, multifunktionella tak är platsen för den Barcelona-baserade konstnären Franco Fasolis residens i Göteborg inom EU/Kreativa Europa-projektet European Creative Rooftop Network. Fasoli kommer att visa och prata om sitt residensarbete på plats på kulturhuset tak: en temporär installation av målningar i Frölundas nya offentliga utomhusrum.

18 konstnärer har bjudits in av nio projektpartners i lika många städer i Europa: Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belfast, Chemnitz, Faro, Göteborg, Nicosia, Rotterdam. De bjöds in att omtolka, reflektera, och spekulera inom sitt konstmedium om samtiden och framtiden för Europas hustak i residensstaden. Under sommaren 2022 tar takkonstprojekten form av föreställningar, samhällsprojekt, rumsliga interventioner, foto, berättande, skulptur eller konstnärlig forskning.

Franco Fasoli tar utgångspunkt i hemstaden Barcelonas monument och färger och bygger upp installationens målningar i flera lager av akrylfärg. Avskalade från sitt underlag liknar de textilfragment eller hud, det korresponderar till hur våra erfarenheter lämnar märken på kroppen och omvänt: hur våra rörelser och handlingar låter sig spåras i stadens texturer. Det sköra materialet anspelar på livets och minnets flyktighet. Upphängda på träkonstruktioner som tvätt på tork eller byggnadsställningarnas skyddsplast anspelar de på den omsorg såväl som brutalitet som utspelar sig i stadens vardagsliv.

Franco Fasoli, alias JAZ, (f 1981 i Buenos Aires, baserad i Barcelona)

Hans konst präglas av hur levande motsättningar mellan det personliga och kollektiva utspelar sig inom liksom i staden. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika privata och offentliga sammanhang. Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York.

Instagram: @francofasolijaz

Web: francofasoli.com

Mer om European Creative Rooftop Network:

Projektet drivs i Göteborg av Folkstaden. Residensen 2022 är ett samarbete med Frölunda Kulturhus och Urban konst vid Göteborgs Konsthall.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt svenska Kulturrådet.

Länkar:

www.ecrn.city

www.folkstaden.se

www.goteborgskonsthall.se/urban-konst/ecrn-residensprogram

ENGLISH :

18:00 Artist talk with Franco Fasoli

MEMORIAL SUPERFICIAL – after a residency in Gothenburg and at Frölunda Kulturhus, Franco Fasoli shows a site-specific temporary installation outdoors on the public roof of the cultural center.

The newly inaugurated, multi-functional rooftop of Frölunda Kulturhus is the site for the Barcelona-based artist Franco Fasoli’s residency in Gothenburg within the EU/Kreativa Europa project European Creative Rooftop Network. Fasoli will show and present his residency work on site at the cultural center: an temporary installation of paintings in Frölunda’s new public outdoor space.

18 artists have been invited by nine project partners in as many cities in Europe: Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Belfast, Chemnitz, Faro, Gothenburg, Nicosia, Rotterdam. They were invited to reinterpret, reflect, and speculate within their art medium about the present and future of Europe’s rooftops in the residency city. During the summer of 2022, the rooftop art projects take the form of performances, community projects, spatial interventions, photography, storytelling, sculpture or artistic research.

Franco Fasolis takes on the monuments and colors of his hometown Barcelona as a point of departure and builds the installation’s paintings in several layers of acrylic paint. Stripped of their substrate, they resemble textile fragments or skin, corresponding to how our experiences leave marks on the body and conversely: how our movements and actions allow themselves to be traced in the textures of the city. The fragile material alludes to the transience of life and memory. Suspended from wooden structures like laundry or the protective plastic of scaffolding, they allude to the care as well as brutality that takes place in the city’s everyday life.

Franco Fasoli, aka JAZ, (b. 1981 in Buenos Aires, based in Barcelona) Fasoli’s art is characterized by how living contradictions between the personal and the collective play out within as well as in the city. One of the most striking aspects of his work is the exploration of material and scale in a constant movement through various private and public contexts. Fasoli is one of this year’s winners of the prestigious KONEX prize in Buenos Aires in the public art category. He has created a range of public artworks and exhibited in a large number of cities from Cape Town to New York.

Instagram: @francofasolijaz

Web: www.francofasoli.com

More about the European Creative Rooftop Network: The project in Gothenburg is run by Folkstaden. The 2022 residency is a collaboration with Frölunda Kulturhus and Urban konst at Göteborgs konsthall (Gothenburg Art Gallery).

The project is financed by the EU-program Creative Europe and the Swedish Arts Council.

Links:

ECRN.city

folkstaden.se

goteborgskonsthall.se/urban-konst/ecrn-residensprogram

OBS! Begränsat antal platser.

#creativeeurope #kulturrådet #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture


Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden är partner i European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →