Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Wes Mapes – Kulturhusets tak som konstnärsrum – 24 september.

Wes Mapes, residenskonstnär, berättar om sitt pågående arbete med en installation på Frölunda Kulturhus tak.

Lördag 24:e september 14.30 – 16.00. Välkomna!

Under september bjuder Frölunda Kulturhus och Folkstaden in konstnärer på residens till att använda kulturhusets tak som konstnärsrum. Konstnärerna inspireras och reflekterar, spekulerar och experimenterar och genom en konstnärlig process ger de liv till det bortglömda taklandskapet.

Idag är 15 – 35 % av Europas stadsområden underutnyttjad – städernas bortglömda taklandskap. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika experimentella och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensen till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen genom konstnärlig praktik.

Frölunda Kulturhus samverkar med Folkstaden, partner i Kreativa Europa-projektet European Creative Rooftop Network: nio städer som utforskar och skapar plats i det underutnyttjade urbana taklandskapet. 2022 genomför ett residensprogram med 18 europeiska konstnärer från olika discipliner.

Wes Mapes

Baserad i AMSTERDAM.  (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt svenska Kulturrådet.

ECRN.city

folkstaden.se

#creativeeurope #kulturrådet #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture

———————-

ENGLISH

Wes Mapes, artist-in-residence, talks about his ongoing work with an installation on the roof of Frölunda Kulturhus.

Saturday 24 September 14.30 – 16.00. Welcome!

During September, Frölunda Kulturhus and Folkstaden invite artists in residence to use the roof of the cultural center as an artist room. The artists are inspired and reflect, speculate and experiment and through an artistic process they give life to the forgotten roof landscape.

Today, 15 – 35% of Europe’s urban areas are underutilized – the cities’ forgotten rooftop landscapes. By inviting artists to produce site-specific experimental and process-based projects on selected rooftops, the residency aims to explore new ways of activating and imagining these spaces through artistic practice.

Frölunda Kulturhus collaborates with Folkstaden, partner in the Kreativa Europa project European Creative Rooftop Network: nine cities that explore and create space in the underutilized urban rooftop landscape. 2022 implemented a residency program with 18 European artists from various disciplines.

Wes Mapes

Based in AMSTERDAM. (b. 1982, Oakland, USA) is a multimedia artist with a multifaceted practice that includes painting, sculpture, installation, musical composition and performance. Mapes creates spatial works that invite reflection and contemplation and his work draws inspiration from a wide range of influences from post-colonial theories, alternative history models, mathematics, locally developed building techniques, modern architecture and Pan-African identity.

Funded by the EU program Creative Europe and the Swedish Cultural Council.

ECRN.city       – European Creative Rooftop Network

Folkstaden.se

#creativeeurope #culturecouncil #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture

European Creative Rooftop Network
      
      

Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden är partner i European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →