Franco Fasoli – konstresidens på tak. Välkomna tisdag 6:e september 17.30 – 19.00 !


Samtal med residenskonstnären Franco Fasoli kl 18.00.

MEMORIA SUPERFICIAL – efter residens i Göteborg och på Frölunda Kulturhus visar Franco Fasoli en platsspecifik temporär installation utomhus på kulturhusets publika tak.

Frölunda Kulturhus nyinvigda, multifunktionella tak är platsen för den Barcelona-baserade konstnären Franco Fasolis residens i Göteborg inom EU/Kreativa Europa-projektet European Creative Rooftop Network. Fasoli kommer att visa och prata om sitt residensarbete på plats på kulturhuset tak: en temporär installation av målningar i Frölundas nya offentliga utomhusrum.

18 konstnärer har bjudits in av nio projektpartners i lika många städer i Europa: Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belfast, Chemnitz, Faro, Göteborg, Nicosia, Rotterdam. De bjöds in att omtolka, reflektera, och spekulera inom sitt konstmedium om samtiden och framtiden för Europas hustak i residensstaden. Under sommaren 2022 tar takkonstprojekten form av föreställningar, samhällsprojekt, rumsliga interventioner, foto, berättande, skulptur eller konstnärlig forskning.

Franco Fasoli tar utgångspunkt i hemstaden Barcelonas monument och färger och bygger upp installationens målningar i flera lager av akrylfärg. Avskalade från sitt underlag liknar de textilfragment eller hud, det korresponderar till hur våra erfarenheter lämnar märken på kroppen och omvänt: hur våra rörelser och handlingar låter sig spåras i stadens texturer. Det sköra materialet anspelar på livets och minnets flyktighet. Upphängda på träkonstruktioner som tvätt på tork eller byggnadsställningarnas skyddsplast anspelar de på den omsorg såväl som brutalitet som utspelar sig i stadens vardagsliv.

Franco Fasoli, alias JAZ, (f 1981 i Buenos Aires, baserad i Barcelona)

Hans konst präglas av hur levande motsättningar mellan det personliga och kollektiva utspelar sig inom liksom i staden. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika privata och offentliga sammanhang. Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York.

Instagram: @francofasolijaz

Web: francofasoli.com

Mer om European Creative Rooftop Network:

Projektet drivs i Göteborg av Folkstaden. Residensen 2022 är ett samarbete med Frölunda Kulturhus och Urban konst vid Göteborgs Konsthall.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt svenska Kulturrådet.

Länkar:

www.ecrn.city

www.folkstaden.se

www.goteborgskonsthall.se/urban-konst/ecrn-residensprogram

ENGLISH :

18:00 Artist talk with Franco Fasoli

MEMORIAL SUPERFICIAL – after a residency in Gothenburg and at Frölunda Kulturhus, Franco Fasoli shows a site-specific temporary installation outdoors on the public roof of the cultural center.

The newly inaugurated, multi-functional rooftop of Frölunda Kulturhus is the site for the Barcelona-based artist Franco Fasoli’s residency in Gothenburg within the EU/Kreativa Europa project European Creative Rooftop Network. Fasoli will show and present his residency work on site at the cultural center: an temporary installation of paintings in Frölunda’s new public outdoor space.

18 artists have been invited by nine project partners in as many cities in Europe: Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Belfast, Chemnitz, Faro, Gothenburg, Nicosia, Rotterdam. They were invited to reinterpret, reflect, and speculate within their art medium about the present and future of Europe’s rooftops in the residency city. During the summer of 2022, the rooftop art projects take the form of performances, community projects, spatial interventions, photography, storytelling, sculpture or artistic research.

Franco Fasolis takes on the monuments and colors of his hometown Barcelona as a point of departure and builds the installation’s paintings in several layers of acrylic paint. Stripped of their substrate, they resemble textile fragments or skin, corresponding to how our experiences leave marks on the body and conversely: how our movements and actions allow themselves to be traced in the textures of the city. The fragile material alludes to the transience of life and memory. Suspended from wooden structures like laundry or the protective plastic of scaffolding, they allude to the care as well as brutality that takes place in the city’s everyday life.

Franco Fasoli, aka JAZ, (b. 1981 in Buenos Aires, based in Barcelona) Fasoli’s art is characterized by how living contradictions between the personal and the collective play out within as well as in the city. One of the most striking aspects of his work is the exploration of material and scale in a constant movement through various private and public contexts. Fasoli is one of this year’s winners of the prestigious KONEX prize in Buenos Aires in the public art category. He has created a range of public artworks and exhibited in a large number of cities from Cape Town to New York.

Instagram: @francofasolijaz

Web: www.francofasoli.com

More about the European Creative Rooftop Network: The project in Gothenburg is run by Folkstaden. The 2022 residency is a collaboration with Frölunda Kulturhus and Urban konst at Göteborgs konsthall (Gothenburg Art Gallery).

The project is financed by the EU-program Creative Europe and the Swedish Arts Council.

Links:

ECRN.city

folkstaden.se

goteborgskonsthall.se/urban-konst/ecrn-residensprogram

OBS! Begränsat antal platser.

#creativeeurope #kulturrådet #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture

Finansierat av:

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *