Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Vill att Heden ska bli exempel på det nya Göteborg

Folkstaden skriver i GP DEBATT om byggemenskaper och ett gestaltat förslag för Heden. Publicerad 12 oktober 2014.

Nya Heden. Bygg stadskvarter norr om Vasagatans förlängning och utveckla Heden till en tydligt inramad parkmiljö för sport, rekreation och evenemang, skriver debattörerna.

Nya Heden. Bygg stadskvarter norr om Vasagatans förlängning och utveckla Heden till en tydligt inramad parkmiljö för sport, rekreation och evenemang, skriver debattörerna
 

Utveckla Heden till en tät blandstad med en grön sport- och evenemangspark. Med bland annat byggemenskaper kan nya Heden bli en stadsbyggnadsutställning lagom till Göteborgs jubileum 2021, skriver Yimby Göteborg och Folkstaden.

Heden kan bli ett område att utveckla och diskutera nya idéer kring stadsbyggande i Göteborg att visa upp i en utställning i samband med stadens jubileum 2021. Delar av kvarteren skulle kunna vikas åt byggemenskaper, men eftersom tomterna varierar i storlek kan även allmännyttan och byggbolag visa upp innovativa bostadsidéer. Detta innebär ett hållbart stadsbyggande med en mångfald aktörer, vilket ger en spännande och variationsrik arkitektur.

Byggemenskaper är en ny rörelse, som de senaste 15 åren växt sig stor i Tyskland. Det innebär att en grupp människor går samman, planerar, och agerar byggherre åt ett flerfamiljshus. Det är egentligen vad en bostadsrättsförening var ursprungligen, en kooperativ förening vars medlemmar byggde hus åt sig själva. I dag byggs bostadsrätter av byggbolag som de sedan säljer till bostadsrättsföreningar. De boende betalar därmed även bolagens stora vinster.

HSB växte fram under 1910- 20-talet i en liknande situation som dagens med stor bostadsbrist och höga priser, och blev då ett alternativ för många att lösa sitt boende. Idéerna kan i dag återuppväckas genom byggemenskaper och bli en ny folkrörelse. Heden skulle kunna bli den plats där vi visar upp hur vi bygger stad i Göteborg.

Heden är i dag en plats där markparkeringar samsas med tillfälliga byggmoduler och ytor för idrottsändamål. Platsen ger ett splittrat intryck, en sorts permanent provisorium, och den är ödslig större delar av året. Heden upplevs av många som ett otryggt område kvällstid.

Avbrott i stadsväven

Heden är en stor och odefinierad volym med brist på koppling till omgivande stadsstruktur, vilket leder till att platsen upplevs som ett markant avbrott i stadsväven; det är en plats där allting tar slut snarare än en parkmiljö i staden. Den är på många sätt en barriär mellan Avenyn och evenemangsstråket längs Skånegatan.

Urbankritikern Jane Jacobs menar att parker blir lyckade genom att ligga i direkt anslutning till en tät och levande stadsmiljö. Med det receptet kunde Heden utvecklas till en aktivitetspark i staden och dess barriäreffekter minska.

Hur bebygger vi då Heden – och tillför värden – utan att samtidigt förstöra befintliga kvaliteter?

Genom att bygga stadskvarter längs Vasagatans förlängning över Heden, och koppla samman den med Bohusgatan, växer stenstaden samman. Ytan söder om Vasagatan lämnas för evenemang, sport och rekreation. Staden fortsätter på så vis kontinuerligt till Skånegatan. Heden blir ett tydligt rum i staden och ramas in av stadsgator, bebyggelse och trädalléer på alla sidor. En förlängning av Vasagatan medger även en spårvagnsdragning över Heden till Skånegatan.

Samma yta för sport och evenemang

En viktig poäng är att förslagets sport- och evenemangsfält kommer att vara lika stort som på nuvarande Heden. Här kan fyra internationella fotbollsplaner rymmas men också andra ytor för evenemang och aktiviteter. Vid Excersishuset anläggs ett litet torg, och byggnaden får ett publikt innehåll. Eventuellt behov av bilparkering i området tillgodoses genom garage under mark eller i p-hus med verksamhetslokaler i gatuplanet.

Bebyggelsen norr om Vasagatan utgörs i förslaget av en varierad kvartersstad med inslag av höghus, ett sätt att bygga på som kommit att bli vanligt i Vancouver. Fastigheterna är indelade i tomter av varierad storlek, vilket medger att även mindre aktörer kan vara med.

Det skapas på så sätt en attraktiv och tät stadsmiljö där bostäderna består av en blandning av olika upplåtelseformer, och där gatuplanet är urbant utformat med publika lokaler. Bilden visar ett Heden med cirka 1 300 bostäder och 25 000 kvm lokalyta, vilket är välkommet i bostadsbristens Göteborg. På kvarterens tak kan kolonilotter, växthus och mindre bostadshus anläggas, vilket gör att även den byggda miljön upplevs grönskande.

Klar och enkel form

Hedens gröna aktivitetspark för sport och evenemang får en klar och enkel form med omgivande träd, stadsgator och fasader. En tydlig inramning för framtida Gothia Cup-turneringar, vilket säkert kommer att göra intryck på många deltagare.

I dag är stora områden i Centrala Älvstaden på gång att utvecklas för nya bostäder, men de praktiska förutsättningarna för byggande är betydligt enklare på Heden. Bygg stadskvarter och utveckla Heden till ett tydligt stadsrum med en sport- och evenemangspark.

Olof Antonson samordnare Yimby Göteborg

Jesper Hallén samordnare Yimby Göteborg

Tomas Lundberg arkitekt Folkstaden

 


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →