GP Debatt: Vill att Heden ska bli exempel på det nya Göteborg

I samband med byggskylten på Heden och det gestaltade stadsbyggnadsförslaget för byggemenskaper så skriver Folkstaden en debattartikel i GP.
Länk till artikeln i Göteborgsposten Debatt 12 okt 2014:
Vill att Heden blir ett exempel på det nya Göteborg 

 
 
Artikeln kan läsas här nedan också:
——————————-
Vill att Heden ska bli exempel på det nya Göteborg
Nya Heden. Bygg stadskvarter norr om Vasagatans förlängning och utveckla Heden till en tydligt inramad parkmiljö för sport, rekreation och evenemang, skriver debattörerna

 

Utveckla Heden till en tät blandstad med en grön sport- och evenemangspark. Med bland annat byggemenskaper kan nya Heden bli en stadsbyggnadsutställning lagom till Göteborgs jubileum 2021, skriver Yimby Göteborg och Folkstaden.

Heden kan bli ett område att utveckla och diskutera nya idéer kring stadsbyggande i Göteborg att visa upp i en utställning i samband med stadens jubileum 2021. Delar av kvarteren skulle kunna vikas åt byggemenskaper, men eftersom tomterna varierar i storlek kan även allmännyttan och byggbolag visa upp innovativa bostadsidéer. Detta innebär ett hållbart stadsbyggande med en mångfald aktörer, vilket ger en spännande och variationsrik arkitektur.

Byggemenskaper är en ny rörelse, som de senaste 15 åren växt sig stor i Tyskland. Det innebär att en grupp människor går samman, planerar, och agerar byggherre åt ett flerfamiljshus. Det är egentligen vad en bostadsrättsförening var ursprungligen, en kooperativ förening vars medlemmar byggde hus åt sig själva. I dag byggs bostadsrätter av byggbolag som de sedan säljer till bostadsrättsföreningar. De boende betalar därmed även bolagens stora vinster.

HSB växte fram under 1910- 20-talet i en liknande situation som dagens med stor bostadsbrist och höga priser, och blev då ett alternativ för många att lösa sitt boende. Idéerna kan i dag återuppväckas genom byggemenskaper och bli en ny folkrörelse. Heden skulle kunna bli den plats där vi visar upp hur vi bygger stad i Göteborg.

Heden är i dag en plats där markparkeringar samsas med tillfälliga byggmoduler och ytor för idrottsändamål. Platsen ger ett splittrat intryck, en sorts permanent provisorium, och den är ödslig större delar av året. Heden upplevs av många som ett otryggt område kvällstid.

Avbrott i stadsväven

Heden är en stor och odefinierad volym med brist på koppling till omgivande stadsstruktur, vilket leder till att platsen upplevs som ett markant avbrott i stadsväven; det är en plats där allting tar slut snarare än en parkmiljö i staden. Den är på många sätt en barriär mellan Avenyn och evenemangsstråket längs Skånegatan.

Urbankritikern Jane Jacobs menar att parker blir lyckade genom att ligga i direkt anslutning till en tät och levande stadsmiljö. Med det receptet kunde Heden utvecklas till en aktivitetspark i staden och dess barriäreffekter minska.

Hur bebygger vi då Heden – och tillför värden – utan att samtidigt förstöra befintliga kvaliteter?

Genom att bygga stadskvarter längs Vasagatans förlängning över Heden, och koppla samman den med Bohusgatan, växer stenstaden samman. Ytan söder om Vasagatan lämnas för evenemang, sport och rekreation. Staden fortsätter på så vis kontinuerligt till Skånegatan. Heden blir ett tydligt rum i staden och ramas in av stadsgator, bebyggelse och trädalléer på alla sidor. En förlängning av Vasagatan medger även en spårvagnsdragning över Heden till Skånegatan.

Samma yta för sport och evenemang

En viktig poäng är att förslagets sport- och evenemangsfält kommer att vara lika stort som på nuvarande Heden. Här kan fyra internationella fotbollsplaner rymmas men också andra ytor för evenemang och aktiviteter. Vid Excersishuset anläggs ett litet torg, och byggnaden får ett publikt innehåll. Eventuellt behov av bilparkering i området tillgodoses genom garage under mark eller i p-hus med verksamhetslokaler i gatuplanet.

Bebyggelsen norr om Vasagatan utgörs i förslaget av en varierad kvartersstad med inslag av höghus, ett sätt att bygga på som kommit att bli vanligt i Vancouver. Fastigheterna är indelade i tomter av varierad storlek, vilket medger att även mindre aktörer kan vara med.

Det skapas på så sätt en attraktiv och tät stadsmiljö där bostäderna består av en blandning av olika upplåtelseformer, och där gatuplanet är urbant utformat med publika lokaler. Bilden visar ett Heden med cirka 1 300 bostäder och 25 000 kvm lokalyta, vilket är välkommet i bostadsbristens Göteborg. På kvarterens tak kan kolonilotter, växthus och mindre bostadshus anläggas, vilket gör att även den byggda miljön upplevs grönskande.

Klar och enkel form

Hedens gröna aktivitetspark för sport och evenemang får en klar och enkel form med omgivande träd, stadsgator och fasader. En tydlig inramning för framtida Gothia Cup-turneringar, vilket säkert kommer att göra intryck på många deltagare.

I dag är stora områden i Centrala Älvstaden på gång att utvecklas för nya bostäder, men de praktiska förutsättningarna för byggande är betydligt enklare på Heden. Bygg stadskvarter och utveckla Heden till ett tydligt stadsrum med en sport- och evenemangspark.

Tomas Lundberg arkitekt Folkstaden

Olof Antonson samordnare Yimby Göteborg

Jesper Hallén samordnare Yimby Göteborg

Posted in

,

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *